با این شماره، باهات ارتباط می‌گیریم، لطفا با دقت وارد کن!
توجه فرمایید با توجه به محدودیت ظرفیت همایش و همچنین تهیه پذیرایی و ... در صورت ثبت نام و عدم حضور، حق دیگران ضایع خواهد شد.
توجه فرمایید با توجه به محدودیت ظرفیت همایش و همچنین تهیه پذیرایی و ... در صورت ثبت نام و عدم حضور، حق دیگران ضایع خواهد شد.