این شماره، در سامانه کلاس آنلاین و سامانه آزمون آنلاین و ... استفاده خواهد شد، لذا با دقت وارد کنید.
کد پستی 10 رقمی خود را وارد کنید.
آدرس دقیق پستی محل زندگی خود را وارد کنید، بدیهی است برای ارسال کتاب و جزوه و ... از این آدرس استفاده خواهد شد.