ضمیمه های کتاب علوم و فنون بخش عروض و قافیه پیشتاز در این بخش قرار خواهد گرفت.